Đồ án phục dựng Vương phủ Trịnh tại Bồng Thượng, Thanh Hóa

Việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của Khu Di tích Vương phủ Trịnh ở Bồng Thượng, Thanh Hóa có thể thực hiện bằng nhiều cách, với nhiều phương án khác nhau.

Sự kiện

Chi họ Trịnh