Toạ đàm Đề tài Tiến sỹ Phật học

Sáng ngày 16/12 /2023 các ông Trịnh Đình Hưng,Trịnh Quang Vũ, Trịnh Quang Cưu, Trịnh Văn Thành đại diên cho HĐHT Việt Nam đã tham gia tọa đàm đề tài Tiến sỹ Phật học của nhà sư Huỳnh Văn Tín.

Sự kiện

Chi họ Trịnh