Thông báo kết luận họp Thường trực Hội đồng họ Trịnh Việt Nam

Ngày 24/11/2021 Thường trực HĐHT Việt Nam đã họp để đánh giá hoạt động dòng họ trong năm 2021, xác định các hoạt động trong năm tới và các vấn đề về nhân sự, sau đây là nội dung chi tiết …

Sự kiện

Chi họ Trịnh