Lễ Hội Phủ Trịnh

Dịp kỵ giỗ Minh Khang Thái vương Trịnh Kiểm năm nay được tỉnh Thanh Hóa thí điểm tổ chức theo mô hình kịch bản mới : Lễ Hội Phủ Trịnh. Nghĩa là những nghi lễ cúng tế, rước xách cổ truyền cơ bản vẫn được thực hiện. Mặt khác đã tổ chức trở thành ngày hội du lịch với nhiều nội dung phong phú được chính quyền địa phương và quần chúng tham gia.

Sự kiện

Chi họ Trịnh