Thông báo nội dung cuộc họp Thường trực – 19-07-2020

Thường trực Hội đồng họ Trịnh đã họp phiên mở rộng ngày 19 tháng 7 năm 2020, với sự tham gia của Ban Cố vấn, Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ … cuộc họp có tổ chức online với một số địa phương trong nước, dưới đây là kết luận của cuộc họp.

Sự kiện

Chi họ Trịnh