Thường vụ HĐHT Việt Nam họp bàn kế hoạch triển khai công việc

Vào hồi 8h, ngày 09-01-2019. tại Trung tâm sự kiện KINDERA PARK, Hà Nội. Thường vụ HĐHT Việt Nam họp bàn kế hoạch triển khai công việc trong thời gian tới

Sự kiện

Chi họ Trịnh