Tin họ Trịnh tỉnh Khánh Hòa

Sau ngày thành lập Hội đồng họ Trịnh tỉnh Khánh Hòa 05 tháng 11 năm 2016, nhiều địa phương đã tiến hành kiện toàn tổ chức ban Liên lạc dòng họ : Thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh, các huyện Cam Lâm, Khánh Sơn…

Sự kiện

Chi họ Trịnh