Các cuộc hội thảo khoa học và ý nghĩa cốt lõi trong việc đánh giá công minh lịch sử thời Lê – Trịnh

Từ khi bước sang thời kỳ đổi mới, các cuộc hội thảo khoa học nói chung và về thời kỳ Lê – Trịnh nỏi riêng đã làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề về một thời đại đầy biến động của Lịch sử Viêt Nam, đó là việc đánh giá vị trị và vai trò lịch sử của các chúa Trịnh và những thành tựu của thời kỳ Lê Trịnh (Lê Trung hưng) trong lịch sử dân tộc.

Sự kiện

Chi họ Trịnh