Chuẩn y kết quả bầu cử Hội đồng lâm thời tỉnh Hưng Yên giữa nhiệm kỳ 2019 – 2021

Chuẩn y kết quả bầu cử Hội đồng Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên hội đồng họ Trịnh tỉnh Hưng Yên giữa nhiệm kỳ 2019 – 2021

Sự kiện

Chi họ Trịnh