Banner
Tin tức
Trong các Bộ sử thời cổ: Đại Việt sử ký toàn thư, Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Lịch triều hiến chương loại chí, thấy các nhà sử học ghi chép hàng đầu về công tích của 2 vị Chúa khai sáng Vương nghiệp họ Trịnh để lại cho hậu thế. Đó là 2 Chúa: Trịnh Kiểm và Trịnh Tùng.
Các Chúa Trịnh
Mấy năm gần đây, xuất hiện ngày càng nhiều côn g trình về thời Lê – Trịnh và chúa Trịnh. Trong đó, nhiều vấn đề, nhân vật được đề cập với những tư liệu mới, cách phân tích và đánh giá mới, thu hút sự quan tâm của nhiều người. của mình.
Kết nối Gia phả
Họ Trịnh xã Hoa Động huyện Thủy nguyên TP Hải phòng chắp mối các chi họ Trịnh tìm về nguồn cội, có thêm tư liệu làm rõ gia phả hiện có. Đề nghị các hội đồng họ Trịnh xem xét thấy có cơ sở gì liên quan xin được cung cấp giúp đỡ.
Video
Về Phủ Trịnh
  • Góp ý kiến
  • Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm
  • Sách và tư liệu
  • Kết nối gia phả
  • Hội đồng Họ Trịnh phía Nam
Liên kết các dòng họ khác