Đề cương Kỷ yếu Hội đồng họ Trịnh Việt Nam 2019

1. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐHTVN giai đoạn 2007-2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2025 2. Ban Liên lạc Họ Trịnh Việt Nam – sự hình thành và các việc khởi đầu thời kỳ 1992 – 2007 3. HĐHT các tỉnh , thành phố và các tổ chức trực thuộc […]

Sự kiện

Chi họ Trịnh