Tháng 6 này ở Phủ Trịnh

Có thế nói, tháng sáu năm 2017, dự án Tôn tạo, Phục dựng lại Phủ Trịnh đã đi được một chặng đường rất cơ bản. Những công việc khó khăn nhất đã cơ bản được khai thông, các gia đình nằm trong khu vực phải di dời đã nhận đất và tiền đền bù để về nơi định cư mới, một số đã và đang tiến hành công việc xây dựng để trả lại mặt bằng cho nhà thầu tiến hành các hạng mục của Dự án.

Sự kiện

Chi họ Trịnh