Thông báo của Hội đồng họ Trịnh Việt NamKết quả cuộc họp thường trực HĐHT Việt Nam tại Hà Nội, Hội nghị toàn thể HĐHT Việt Nam tại FLC Sầm Sơn và ý kiến kết luận tại hai cuộc họp của Chủ tịch Trịnh Đình Hưng.

I. Đánh giá tổng quát kết quả hoạt động của dòng họ trong 10 năm ( 2007-2017 ).

1. Công tác xây dựng, củng cố phát triển tổ chức của dòng họ. Hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước đã thành lập HĐ họ Trịnh cấp tỉnh và HHĐ họ Trịnh các tỉnh đã chỉ đạo, vận động thành lập HĐ họ Trịnh cấp huyện, thị và nhiều nơi đã vận động thành lập đến cấp xã, phường
Thông qua hoạt động của tổ chức dòng họ đã động viên bà con, anh em thân tộc trong dòng họ đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong lao động, sản xuất kinh doanh v.v. Góp phần xây dựng quê hương đất nước. Mối quan hệ giữa HĐHT Việt Nam với các ngành, cơ quan hữu quan ở Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố cũng rất tốt. Nhiều HĐ họ Trịnh các tỉnh, thành phố cũng có mối quan hệ tốt với các cơ quan và các ban ngành ở địa phương đã góp phần quan trọng cho mọi hoạt động của dòng họ.

2. Vị thế của dòng họ ngày càng được tôn vinh, đánh giá cao trong quá trình đóng góp cho sự nghiệp chống ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ đất nước.

– Chúng ta đã tổ chức được nhiều cuộc Hội thảo tầm cỡ Quốc gia với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, nhà sử học, các giáo sư, tiến sỹ chuyên ngành. Qua mỗi cuộc Hội thảo thì vai trò của các Chúa Trịnh và các vị tiền bối trong dòng họ Trịnh được tôn vinh và đánh giá đúng đắn hơn.

– Nhiều con em trong dòng họ cũng đã tìm tòi khai thác trong LS có nhiều bài viết có giá trị giúp cho mọi người hiểu thêm về những đóng góp to lớn của dòng họ Trịnh trong lịch sử của dân tộc.

– Trong thời đại Hồ Chí Minh thì dòng họ Trịnh cũng có nhiều nhà khoa học, nhà sử học, nhiều nhân tài, doanh nhân đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

3. Đã xây dựng được mối quan hệ tốt với ngành Văn hóa và cơ quan các tỉnh, thành phố đồng thời động viên, cổ vũ con em trong dòng họ tích cực tham gia bảo vệ, tôn tạo xây dựng các Di tích lịch sử của dòng họ Trịnh. Riêng trong địa bàn Thanh Hóa, HĐHT Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, và Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trong việc xây dựng Vương phủ Trịnh và một số di tích khác thuộc tỉnh Thanh Hóa.

4. Đã vận động phối hợp cùng Tập đoàn FLC thành lập Công ty cổ phần Trịnh gia Việt Nam và những người bạn, bước đầu đã đi vào hoạt động có hiệu quả.

II. Những tồn tại, khuyết điểm.

1. HĐHT Việt Nam đã có Qui ước hoạt động khá chặt chẽ và cụ thể nhưng quá trình hoạt động chưa thực hiện nghiêm túc theo Qui ước.

2. Hàng năm không có sơ kết, tổng kết đánh giá ư khuyết điểm và đề ra phương hướng hoạt động. Vì vậy khuyết điểm chưa được khắc phục kịp thời và ưu điểm, thành tích cũng không được phát huy, nhân rộng ra cả nước.

3. Về mô hình tổ chức từ HĐHT Việt Nam xuống các tỉnh, thành phố đến cơ sở chưa có Tổng kết rút kinh nghiệm hàng năm để hoàn thiện cơ cấu bộ máy, vì vậy còn chung chung, trùng lặp, hoạt động hiệu quả chưa cao.

4. Công tác thông tin, truyền thông chưa có hệ thống và chưa tập trung đầu mối. Vì vậy có nhiều loại thông tin tự phát, không kiểm soát được dễ dẫn đến nhiễu thông tin.

5. Về vấn đề quản lý tài chính, chưa có qui định chặt chẽ và cụ thể cho nên có tình trạng không công khai, minh bạch, không thanh quyết toán định kỳ theo qui định của nhà nước !

III. Phương hướng thời gian tới.

1. HĐHT Việt nam tiến hành làm Báo cáo tổng kết 10 năm hoạt động của Hội đồng và sẽ tiến hành Đại hội vào năm 2018. Các tỉnh, thành phố chuẩn bị tổng kết nhiệm kỳ và tiến hành Đại hội vào cuối năm 2017.

2. HĐHT Việt Nam gửi bản Qui ước hoạt động đến các tỉnh, thành phố để tham gia ý kiến và gửi lại HĐHT Việt Nam để chỉnh lý, hoàn thiện và ban hành thực hiện.

3. Từ HĐHT Việt Nam đến các tỉnh, thành phố, khi có thành lập quĩ phải sử dụng đúng mục đích, công khai tài chính và thanh quyết toán minh bạch theo định kỳ 3 tháng, 6 tháng và một năm.

4. HĐHT Việt Nam sẽ kiện toàn bộ phận Thường trực và phân công từng thành viên phụ trách nhằm phát huy hiệu quả hoạt động trong thời gian tới ( có danh sách kèm theo ).

5. Tiếp tục đóng góp xây dựng Công ty TRỊNH GIA VIỆT NAM và Những người bạn ngày càng vững mạnh. Kể cả đóng góp ý kiến về chiến lược kinh doanh, về những kinh nghiệm thực tế để Công ty phát triển bền vững, đem lại lợi ích cho Công ty và cho các cổ đông.
Trên đây là những nội dung chính trong Hội nghị thường trực tại Hà Nội và Hội nghị toàn thể Hội đồng tại FLC Sầm Sơn.

Xin gửi đến các thành viên Thường trực và Chủ tịch Hội đồng họ Trịnh các tỉnh, thành phố để nghiên cứu thực hiện – Nếu có ý kiến tham gia xin phản hồi về Văn phòng HĐHT Việt Nam( số 6 phố Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội, hoặc Email : trinhgiahoitu@gmail.com ).

T/M Thường trực HĐHT VN

Phó chủ tịch
Trịnh Xuân Thu

There are no comments yet

Tin khác đã đăng