TRỊNH KIỂM TRONG : NAM HẢI DỊ NHÂN CỦA PHAN KẾ BÍNHTrịnh Kiểm là người làng Sóc Sơn, huyện Châu Phúc tỉnh Thanh Hoá. Khi còn hàn vi, nhà ngèo lắm, mà thờ mẹ rất hiền.

Mẹ tính hay ăn thịt gà, mà nhà thì không có, ngày nào cũng phải ăn trộm một con gà của láng giềng để nuôi mẹ. Láng giềng ai cũng ghét, một bữa, nhân ông ta đi chơi vắng, đã bắt mẹ ông ta ném xuống vực Tôm ở bên cạnh làng để khỏi phải ăn trộm gà nữa, không ngờ lòng trời run rủi, chỗ vực ấy chính là một huyệt to. Đêm hôm ấy, trời nổi cơn mưa, gió lớn rồi vực ấy bỗng dưng nổi đất lên thành mộ, về sau có người địa lý Tàu xem ngôi đất ấy, nói rằng: “ Ngôi đất này phát ra không phải Đế, cũng không phải Bá, mà có quyền nhất cả thiên hạ, truyền được tám đời, rồi vạ từ trong nhà sinh ra”.

Trịnh Kiểm từ khi mẹ mất, đi lơ bờ kiếm ăn, nấn ná sang Ai Lao, ở chăn ngựa cho Đức Triệu tổ Nguyễn triều ta ( tức Nguyễn Kim). Nguyên bấy giờ nhà Mạc chiếm mất ngôi nhà Lê, đức Triệu tổ đương làm Điện tiền tướng quân, rước con cả vua Cung đế nhà Lê là vua Trang Tôn chạy sang Ai Lao, tìm kiếm khôi phục, cho nên ở bên ấy.

Một hôm, đang đêm Triệu tổ đứng dạy mở cửa ra sân, trông xuống dưới trại, thấy có 2 khối tinh đỏ đòng đọc, tựa hồ như 2 bó đuốc, sai người đánh đuốc xem cái gì…thì té là Trịnh Kiểm đang ngủ ở chỗ đấy. Hào quang từ trong mắt ánh ra. Triệu tổ lấy làm kỳ, gọi lên hỏi chuyện thì ứng đối giỏi giang, tài đảm hơn người.

Triệu tổ thấy người này có tướng lạ, biết không phải là người tầm thường, đem lòng yêu mến, cử lên làm tướng bộ hạ và gả con gái là nàng Nguyễn Thị Ngọc Bảo cho Trịnh Kiểm.

Tự khi ấy, Trịnh Kiểm theo Triệu tổ đi đánh giặc lập được nhiều công to, Triệu tổ lại càng kính trọng lắm, cử lên làm Đại tướng, sai đốc binh ra đánh Nghệ An, dần dần tiến ra đánh Thanh Hoá, khôi phục được Tây Đô.

Đến khi Triệu tổ mất, bao nhiêu quyền chính của ngài, vua Trang Tôn giao phó cả về tay Trịnh Kiểm. Trịnh Kiểm có quyền to từ đấy. Trịnh Kiểm tuy người võ nhưng mưu trí hơn người, giúp vua Trang Tôn đánh nhau với nhà Mạc lập nên công trạng, đã được tiến vị phong làm Thái sư, Dực quận công, sau lại thăng làm Lạng quận công. Đến đời con là Trịnh Tùng lại sắc sảo lắm, giúp vua Anh Tôn phá được quân Mạc ở cửa Thần Phù, dần dần tiến binh ra Thăng Long, bắt được Mạc Mậu Hợp,. đem lại giang sơn cho nhà Lê, được tiến phong làm Bình An Vương.

Từ bấy giờ, con cháu họ Trịnh đời đời tập phong tước Vương, quyền chính lấn cả Thiên tử. Trải 200 năm, tám đời truyền kế tiếp nhau, đến đời Trịnh Khải bị Bắc bình vương ( Nguyễn Huệ ) giết mất, bấy giờ mới hết ./.


Anh Tuấn – Trịnh Hải thực hiện

 

There are no comments yet

Tin khác đã đăng