Một làng có 18 quận công người họ Trần được mang quốc tính họ TrịnhLàng Đại Lộc, xã Thống Nhất ( trước đây là xã Thống Nhất ), huyện Ý Yên, Nam Định, cạnh quốc lộ 57, cách thị trấn Lâm 5 km về phía bắc. Làng có ngôi từ đường họ Trần...

Làng Đại Lộc, xã Thống Nhất ( trước đây là xã Thống Nhất ), huyện Ý Yên, Nam Định, cạnh quốc lộ 57, cách thị trấn Lâm 5 km về phía bắc. Làng có ngôi từ đường họ Trần.

Bức đại tự : KHÁNH PHÚC ĐỒNG; và 3 câu đối :

– Câu đối ở tiền sảnh :

Tiền thập bát quận công Trịnh tính phương danh truyền bất hủ.
Hậu ức thiên dư tải Lê thần chính khí lẫm như sinh.

Dịch là :

Mười tám quận công trước đây được ban Quốc tính họ Trịnh, tiếng thơm truyền lại không hề mất;

Muôn ngàn năm lẻ sau này, khí phách trung thần nhà Lê vẫn lẫm liệt như thuở sinh thời.

( Dòng họ được mang họ Vua, Chúa là một ân huệ, một vinh dự, khi có một công lao to lớn với tổ quốc…).

– Câu đối ở hậu cung từ đường:

Bình Mạc, phù Lê tích tại hi triều, danh tại sử.
Quang tiền dụ hậu sinh vi lương tướng tử vi thần.

Dịch là :

Phù nhà lê, dẹp họ Mạc, tên tuổi ở triều đình, danh tiếng ngời trong sử.
Sáng đời trước để đời sau soi, sống làm tướng giỏi, thác làm thần.

– Câu đối treo ở ngoài tam quan:

Đầu thượng hữu Lê công quán Nam chính danh cái thế.

Hung trung vô Mạc, thần phong Tây đạo quốc nguyên huân.

Dịch là :

Trên đầu chỉ có nhà Lê, chinh chiến ở phía Nam lừng danh ở đời.

Trong lòng không có họ Mạc, tiên phong đi dẹp giặc bằng Tây lập được công đầu..

Cuốn gia phả hiện còn giữ được có tên : “ Trần gia tiên tổ mộ táng chi đồ “ bị rách nát nhiều, chỉ xác định được 17 vị. có tên huý, có tên tự, 17 vị như sau :

1. Dương vũ uy dũng công thần, đặc tiến phụ quốc Thượng tướng quân, thái uý nghĩa quốc công, tự Cương Chính, thuỵ Tư Hậu.

2. Tướng công Trần Bách Niên; thượng tướng quân, Trần tướng quân, Định quận công, thuỵ Minh Triết.

3. Đặc tiến phụ quốc Thượng tướng quân, Trung quân đô đốc phủ, được ban quốc tính Trịnh tướng quân, huý Dụ, tự Huyền Đức

4. Trần Công Bách: Đặc tiến phụ quốc Thượng tướng quôn, bắc quân đô đốc phủ, hữu đô đốc, tự Dũng Tri

5. Trần Công Tiến : Thượng tướng quân đô đốc quốc nhất trật, tự Dốc Tím

6. Tuyên lực Dương vũ Uy dũng công thần đặc tiến phụ quốc, Thượng tướng quân tả tư không, Thái bảo Hà quận công, tự Hùng Phác, thuỵ Trọng Xuyên.

7. Tây quân đô đốc phủ, đô đốc Hàn quận công, Trần tướng quân.

8. Đô đốc phủ, đô đốc thiêm sự Chấn quận công, Trần tướng quân, tự Đôn Cẩn.

9. Đặc tiến phụ quốc Thượng tướng quân, Đông quân đô đốc phủ, hữu đô đốc Dụ quận công Minh Nghị.

10. Đô đốc phủ, tư đô đốc thiêm tri sự, phái trấn hầu, Trần tướng quân, tự Khoan Giản.

11. Hùng anh nghị tướng quân, chánh vũ, Trần Thọ bá, Trần tướng quân, tự Trung Trực.

12. Gia phong công thần tôn phấn Uy tướng quân phó vệ uý Điều Thọ Bá, Trần tướng quân, tự Hùng Vĩ.

13. Tiền hùng liệt tướng quân, chánh vũ uý Thiều Vũ hầu, Trần tướng quân, tự bá Quyền.

14. Phụng toả trì uy tướng quân, kiêm thuộc Trung ruyện quân doanh, Trần tướng công, huý Trạc, tự Trung Nguyên.

15. Nhất đề đốc Thần Vũ hầu, Nam quân đô đốc phủ, đô đốc Thần vũ hầu, Nam quân đô đốc phủ, đô đốc Thiêm sự quốc nhất trật, Trần tướng quân, tự Đốc Tín.

16. Cẩm y vệ, đô chỉ huy sứ, Khâm vũ hầu, Trần tướng công tự Khoan Hậu, thuỵ Ôn Nghi.

17. Tả đô đốc, Trần tướng công, tự Hoán Nghĩa Hầu, gia tặng Nhượng quận công.

Mười tám vị quận công họ Trần làng Đại Lộc, xã Thống Nhất có công phù Lê, dẹp Mạc, nam chinh, đuổi giặc Ai Lao được ban Quốc tính họ Trịnh, gọi đó là “ Trịnh tính phương danh”.

Tuấn Dương

There are no comments yet

Tin khác đã đăng