Khởi công xây dựng khu Lăng mộ Triết Vương Trịnh TùngHội đồng họ Trịnh Việt Nam, xin thành tâm hoan hỉ kính báo để bà con thân tộc trong cả nước và bà con kiều bào Trịnh tộc ở nước ngoài cùng biết đặng chia vui và phát tâm đồng chung trách nhiệm trước tổ tiên ...

HỘI ĐỒNG HỌ TRỊNH VIỆT NAM

Số: 609/2012-HĐHTVN

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

Hà nội, ngày 09 tháng 06 năm 2012

  KÍNH BÁO
Tới toàn thể bà con thân tộc Trịnh trong cả nước
và kiều bào tộc Trịnh ở nước ngoài.


Để triển khai thực hiện dự án: Bảo tồn, tôn tạo lăng mộ Triết Vương Trịnh Tùng tại quý hương xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá. Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị liên ngành giữa Giám đốc Sở Văn hoá Thông tin và Du lịch, ban Quản lý di tích Văn hoá Lịch sử, Sở Kế hoạch và Đầu tư, thường trực Hội đồng Họ Trịnh tỉnh Thanh Hoá và đại diện công ty Kiến trúc Việt (thuộc bộ văn hoá thông tin và du lịch) vào ngày 10 tháng 05 năm 2012.

Trên cơ sở những ý kiến đóng góp quý báu và đầy trách nhiệm của hội nghị này, lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hoá đã quyết định: “cho khởi công xây dựng khu Lăng mộ Triết Vương Trịnh Tùng” vào hồi:

Thời gian: 9h 00′ ngày 24 tháng 06 năm 2012 (tức ngày 06 tháng 05 âm lịch)


Địa điểm: tại khu lăng mộ Triết Vương Trịnh Tùng, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá

Hội đồng họ Trịnh Việt Nam, xin thành tâm hoan hỉ kính báo để bà con thân tộc trong cả nước và bà con kiều bào Trịnh tộc ở nước ngoài cùng biết đặng chia vui và phát tâm đồng chung trách nhiệm trước tổ tiên!

TM. HỘI ĐỒNG HỌ TRỊNH VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

 

Nơi gửi;
– Thông báo bà con thân tộc
– Lưu VP;


There are no comments yet

Tin khác đã đăng