Câu hỏi từ Phủ Trịnh.

Tháng hai trời nồm, mây tụ
Sông Mã sương giăng phủ trắng đồng
Bên kia Hổ thôn, bên này Biện Thượng
Người chật đường Nghè Vẹt, Sóc Sơn

Ta gõ trống vào lịch sử
Ta gõ trống vào sự thật
Mười hai đời chúa thánh tôi hiền
Vua vẫn là bậc chí tôn, Chúa là thần hạ
Vua có Triều đình, Chúa có Phủ Liêu
Hai trăm năm trường tồn Vương triều Lê- Trịnh
Một câu hỏi xoáy vào ký ức, vào hiện tại, tương lai…

Ta hỏi:

Có triều đại nào?
Có dòng tộc nào dài lâu hơn thế!
Mở mang bờ cõi giang sơn.
Đâu phải kẻ cầu an, cắt đất dâng cho giặc phương Bắc.
Diệt xong bọn phản nghịch, quay tìm tôn thất nhà Lê
Sự nghiệp Lê trung hưng bao đời Chúa tôi gắng sức
Nghĩ triều nào chẳng có thịnh có suy
Triều này tàn, triều kia giằng lấy

Này: Đinh, Lê, Lý, Trần, Hồ…chẳng thế ư?
Thoán đoạt Triều Lê là điều không khó
Thái vương Trịnh Kiểm từng tôn dựng ba đời vua Lê.
Bình an Vương Trịnh Tùng không muốn dung màu vàng
làm phẩm phục cho mình.
Suốt đời phò tá vua giữ yên việc nước
Nơi tao loạn nơi chúa tôi có mặt
Lo ruộng đồng no ấm muôn dân
Giao thiệp lân bang mở Kinh kỳ, Phố Hiến
Rợp sông Hồng, sông Mã, sông Lam

Ơi một dải địa linh hiển hách
Ơi chim vẹt ríu ran ứng báo ngày nào
Năm trăm năm ta gõ trống vào lịch sử
Năm trăm năm ta gõ trống vào sự thật
Hãy nói cho ta đâu lẽ phải, công bằng!
Một vương triều Lê- Trịnh phân minh
Lời đáp giữa thanh thiên bạch nhật./

Trịnh Ngọc Dự

One comment

Tin khác đã đăng