Về sông Mã



<p align=”justify”><br /> Ta trở về đây sông mã ơi <br /> Ngô xanh ngăn ngắt tới chân trời <br /> Bến xưa nơi vẫn thuyền in bóng <br /> Nay đã xây cầu ngang tinh khôi. <br /> <br /> Đây rôì chợ Kiều của ngày thơ <br /> Quả cam trong túi ngọt […]

<p align=”justify”><br /> Ta trở về đây sông mã ơi <br /> Ngô xanh ngăn ngắt tới chân trời <br /> Bến xưa nơi vẫn thuyền in bóng <br /> Nay đã xây cầu ngang tinh khôi. <br /> <br /> Đây rôì chợ Kiều của ngày thơ <br /> Quả cam trong túi ngọt đến giờ <br /> Ngày đông mẹ đã ra đi mãi <br /> Chỉ thấy hiện về trong khi mơ. <br /> <br /> Ta trở về đây với hoang sơ <br /> Tự thủa cha ông dựng cơ đồ <br /> Núi lam ai dựng nên thành quách <br /> Sông Mã sóng gầm trong trăng khuya. <br /> <br /> Ta trở về đây viếng tiều nhân <br /> Trịnh Phủ ngày xa trải phong trần <br /> Nhà xưa hai nếp còn nhang khói <br /> Hai thế kỷ dài chăm lo dân.</p> <p align=”justify”><br /> <strong>Trịnh Tam Kiệt</strong></p>

There are no comments yet

Tin khác đã đăng