Qui trình xây dựng phảQui trình dựng phả là một chuỗi các công việc theo một trình tự nhất định để hoàn thành các nội dung của một bộ Gia phả. Cần nêu được các mục đích và yêu cầu của Gia phả. Đây là tập hợp kiến thức, trí tuệ và kinh nghiệm của các thành viên tham gia.

Để có một cuốn Gia phả hoàn chỉnh, cần 8 công đoạn liên kết nhau:

1/. Tiếp xúc ban đầu: Các yêu cầu của gia đình, những tư liệu gia phả mà gia đình đã có.
2/. Lập kế hoạch: Trên cơ sở các thông tin, tài liêu đã có để lập kế hoạch viết, thống nhất với gia đình ( chi họ ) những vấn đề quan trọng.
3/. Thu thập và xử lý các tư liệu: Dịch gia phả chữ Hán, Nôm ( nếu có); Điền dã: các mồ mả, từ đường, thông tin ở địa phương; Tra cứu tư liệu ở thư viện, Internet, địa bạ, địa chí…Xử lý tư liệu, đối chiếu, xác minh, đúc kết tài liệu…
4/. Khởi thảo viết : Đây là khung chính của Gia phả, gồm: Phả hệ; Phả đồ, Ngoại phả; Phụ khảo; Phả ký; Lời tựa; Danh sách các tài liệu tham khảo; In lần thứ nhất.
5/. Họ tộc thông qua Gia phả.
Gửi bản in cho các thành viên trong họ, lấy các ý kiến tham góp, điều chỉnh, bổ sung khi đã thống nhất các ý kiến.
6/. Hoàn chỉnh Gia phả; kiểm tra, rà soát, biên tập và in lần 2. Ban biên tập duyệt bản thảo và thống nhất lần cuối.
7/. Xuất bản Gia phả. Sau xuất bản, cần hiệu đính, kiểm tra các thiếu xót nếu có.
8/. Công bố Gia phả..

Tuấn Anh

There are no comments yet

Tin khác đã đăng