Đời đời nhớ ơn công đức của các Chúa TrịnhBài thơ ca ngợi công đức của các Chúa Trịnh trong việc xây dựng và điều hành đất nước trong hơn 200 năm, lời dặn dò con cháu dòng họ phấn đấu học tập, công tác phục sự tổ quốc... tác giả bài thơ Trịnh Khắc Phương.

<p align=”center”> </p> <p align=”center”>Thăng Long văn hiến nghìn thu, <br /> Có công Chúa Trịnh đắp bù phần tư. <br /> Khách quan nhìn nhận vô tư, <br /> Triều nào cũng có nhân từ, ác gian. <br /> Nhưng mà hỏi khắp thế gian, <br /> Không tài, không đức, ai ban cho nào? <br /> Đón Vua chạy loạn bên Lào, <br /> Dẹp tan giặc, rước Vua vào Kinh Đô. <br /> Bắt tay xây dựng, điểm tô, <br /> Từ tro tàn, đắp cơ đồ lớn lao. <br /> Giỏi nội trị, tài ngoại giao, <br /> Xâm lăng chẳng có nước nào manh nha. <br /> Công, thương mở cửa hướng ra, <br /> Văn hóa, khoa học nở hoa tuyệt vời. <br /> Ngai Vua, công Chúa nhiều đời, <br /> Cung Vua, Phủ Chúa đồng thời song song. <br /> Lịch sử nhiều khúc bị cong, <br /> Công lao Chúa Trịnh trong lòng nhân dân.</p> <p align=”center”><br /> * <br /> * *</p> <p align=”center”><br /> Cháu con họ Trịnh chuyên cần, <br /> Học tài, hiểu rộng, xuất thần văn thơ. <br /> Tầm thường nào dễ làm thơ, <br /> Rõ là tiền bối nắm cơ một thời. <br /> Thế gian vật đổi sao dời, <br /> Giang sơn cũng đổi, mệnh Trời cũng thay. <br /> Nhưng đời hạnh phúc lắm thay, <br /> Cháu con họ Trịnh mỗi ngày thêm đông. <br /> Cũng nhờ phúc đức tổ tông, <br /> Là người họ Trịnh thì không nghèo hèn. <br /> Sống đời để lại tiếng khen, <br /> Quyết không để một vết hoen phủ mờ. <br /> Tổ tông, công đức được nhờ, <br /> Phúc, Lộc, Thọ đủ là nhờ Trời cho. <br /> Là người họ Trịnh khỏi lo, <br /> Trong mọi hoàn cảnh, sống cho đàng hoàng. <br /> Nền tảng gia tộc vẻ vang, <br /> Dựng xây cơ nghiệp huy hoàng ngày mai.</p> <p align=”center”> </p> <p align=”center”><strong>Trịnh Khắc Phương</strong></p> <p align=”center”> </p>

There are no comments yet

Tin khác đã đăng