KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG HỌ TRỊNH VIỆT NAMThường trực đề nghị khẩn trương hoàn tất kế hoạch chi tiết, dự kiến thành phần nhân sự, nguồn kinh phí cũng như báo cáo tổng kết, kế hoạch công tác nhiệm kỳ tới.

1. Làm phim tư liệu lịch sử truyền thống họ Trịnh Việt Nam.

– Hội đồng đánh giá cao và hoàn toàn nhất trí ý tưởng và mục đích xúc tiến, làm phim về lịch sử và truyền thống họ Trịnh Việt Nam của Ban nghiên cứu Lịch sử- Gia phả dòng họ đề xuất do ông Bỳ Văn Tứ, PCT chủ trì.
– Về thể loại: có thể làm phim tư liệu- lịch sử và phim truyện truyền hình nhiều tập theo các chuyên đề, tuỳ theo điều kiện về nguồn tư liệu, kịch bản, tài chính và thời gian. Đây là công việc lâu dài, cần có kế hoạch làm từng bước.
– Về nội dung phim, các thành viên đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc và quí giá; ban nghiên cứu Lịch sử- Gia phả đã ghi nhận làm cơ sở sáng tác kịch bản.
– Hội đồng họ Trịnh Việt Nam, Hội đồng họ Trịnh các địa phương, các nhà văn, nhạc sỹ, đạo diễn…là người họ Trịnh trong và ngoài nước có trách nhiệm tham gia đóng góp các nguồn lực theo khả năng của mình để làm phim đạt yêu cầu mong muốn.

2. Thường trực HĐ nhất trí đề xuất của Hội đồng họ Trịnh phía Nam về Dự án xây dựng nhà thờ họ. các chuyên gia về lịch sử, văn hoá, kiến trúc sẽ đóng góp ý kiến cụ thể về chọn địa điểm, qui mô dự án.

3. Thường trực HĐ nhất trí kế hoạch của ban vận động thành lập Câu lạc bộ Doanh nhân họ Trịnh do ông Trịnh Minh Phúc chủ trì. Dự kiến thành lập ở khu vực phía Nam trước.

4. Công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2013- 2018 của Hội đồng họ Trịnh Việt Nam.


T/M HĐHT VIỆT NAM
Chủ tịch Trịnh Hưng

There are no comments yet

Tin khác đã đăng