Trịnh Thiết TrườngTrịnh Thiết Trường người xã Đông Lý, huyện Yên Định, phủ Thiệu Thiên (nay thuộc xã Hạnh Phúc, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa). Ông là quan nhà Hậu Lê trải các đời vua Lê Nhân Tông, Lê Nghi Dân và Lê Thánh Tông; giữ các chức quan như Trung thư xá nhân, An phủ sứ, Hàn lâm viện Thị giảng, Đô cấp sự trung, quyền Công bộ Hữu Thị lang và từng được cử đi sứ sang nhà Minh.

Tháng 12 âm lịch năm 1448, ông được lấy làm Trung thư xá nhân

Tháng 11 âm lịch năm 1449, ông được bổ làm An phủ sứ lộ Tân Hưng Hạ

Ngày 14 tháng 10 âm lịch năm 1457, ông (khi đó là Hàn lâm viện thị giảng) cùng Trung thư khởi cư xá nhân Nguyễn Thiên Tích, Giám sát ngự sử Trần Xác làm phó sứ cho Nam đạo hành khiển tả nạp ngôn tri quân dân bạ tịch Lê Hy Cát sang nhà Minh mừng việc lên ngôi và lập Hoàng thái tử, cùng tạ ơn ban vóc lụa

Tháng 4 âm lịch năm 1467, khi là Đô cấp sự trung, ông hặc tội Hình bộ Đỗ Tông Nam làm quan ăn hối lộ, Lại bộ Nguyễn Như Đổ tiến cử người xấu, cả hai đều xin giao cho pháp ty theo luật trị tội. Vua Lê Thánh Tông y theo

Ngày Mậu Dần (14 tháng 5 âm lịch) năm 1467, Hàn lâm viện thị độc học sĩ hành Lại khoa đô cấp sự trung Trịnh Thiết Trường được phong làm Hàn lâm thị giảng học sĩ quyền Công bộ hữu thị lang

There are no comments yet

Tin khác đã đăng