Thông báo phiên họp thường trực HĐHT Việt NamSau phiên họp mở rộng của HĐHT Việt Nam tại Sầm Sơn ngày 30-9-2017. Thường trực HĐHT Việt nam đã nhận định :

I. Về Tổng kết đánh giá 10 năm hoạt động từ năm 2007 đến 2017. Công tác họ tộc trong thời gian qua đã đạt nhiều thành tựu to lớn và rất quan trọng. Hệ thống Hội đồng đã được xây dựng và phủ được ở nhiều địa phương và hoạt động có hiệu quả. Hàng loạt các đầu việc, hoạt động liên quan đến tu bổ, tôn tạo, bảo tồn phát huy Văn hóa di sản, di tích của nhà Trịnh đã được chú ý, đi vào thực hiện có kết quả. Nhiều hình thức hoạt động, phương thức tập hợp quần chúng, bà con đồng tộc đã làm tốt việc động viên, dấy lên thành phong trào lớn mạnh trên phạm vi cả nước. Tiêu biểu là việc gắn kết, thành lập nên Công ty TRỊNH GIA VIỆT NAM VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN. Bên cạnh đó là những hoạt động của các trang mạng xã hội và các hình thức khác đã thu hút đông đảo thành viên Trịnh tộc tham gia: Trinhtoc.com, Trịnh gia hội tụ, Những người con mang dòng máu Trịnh…

Mối qua hệ giữa HĐ HT VN và HĐ họ Trịnh các cấp ở địa phương đã thường xuyên được duy trì để thực hiện tốt các công tác họ tộc trong các kỳ dịp lễ hội dâng hương kỷ niệm tại Phủ Trịnh cũng như nhiều hoạt động khác ở địa phương..
Trong điều kiện thời gian Hội nghị ngày 30/9/2017 hạn chế, đại biểu nhiều địa phương chưa tham gia được nhiều ý kiến đóng góp trực tiếp cho báo cáo tổng kết ngay tại hội nghị. Thường trực Hội đồng sẽ tiếp thu ý kiến của các Hội đồng, các ban liên lạc họ Trịnh các địa phương dưới nhiều hình thức từ văn bản hoặc thư điện tử…

II. Về việc tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc ngay trong năm tới. Do thời gian không còn nhiều mà các cấp HĐ của chúng ta đang triển khai nhiều việc, nhằm thống nhất cao quá trình chuẩn bị và tổ chức tốt nhất việc Tổng kết, đánh giá hoạt động và tiến hành đại hội ở các cấp. Thường trực HĐHT VN đề nghị Hội đồng họ Trịnh các địa phương chú ý thực hiện đầy đủ các nội dung cần thiết dưới đây:

a. Mọi hoạt động họ tộc tuân thủ đầy đủ theo Qui ước hoạt động của HĐHT VN đã được thông qua ngày 10/5/2008 ( và tới đây sẽ tham gia ý kiến sửa đổi, hoàn thiện bản Qui ước này nhằm cặp nhật, đáp ứng y/cầu của giai đoạn mới. Văn bản sẽ được Văn phòng HĐHT VN chuyển trong thời gian tới ).

b. Thực hiện Tài chính công khai thường xuyên hàng quí ( Nếu đã có nhiều hoạt động trong thời gian qua ).

c. Chuẩn bị tích cực mọi mặt nhằm xúc tiến Đại hội đại biểu HĐHT VN trong nửa đầu năm 2018. Văn phòng HĐHT VN sẽ có văn bản hướng dẫn.

III. Xuất phát từ tình hình công tác điều hành hoạt động của Hội đồng sao cho thường xuyên, liên tục, liên thông với HĐ ở các địa phương. Hội đồng họ Trịnh Việt Nam kiện toàn bộ phận thường trực gồm các vị dưới đây :

1 . Ô Trịnh Đình Hưng, chủ tịch, phụ trách chung.
2. Ô Trịnh Xuân Thu, PCT thường trực, phụ trách tỉnh Thanh Hóa.
3. Ô Trịnh Tam Kiệt, PCT theo dõi cơ quan của Hội đồng, đặc trách văn bản, văn kiện, công tác sử, phả.
4. Ô Trịnh Hòa Bình. PCT, phụ trách công tác phát triển dòng họ, Truyền thông, đoàn thể, sử phả, đối ngoại.
5. Ô Trịnh Xuân Giới, phụ trách HĐHT Hà Nội- Tây nam Hà Nội, công tác văn kiện, sử, phả, tộc qui.
6. Ô Trịnh Quốc Toản PCT phụ trách tỉnh Thái Bình, trực tiếp phụ trách văn phòng Hội đồng.
7. Ô Trịnh Bằng Có, PCT, Phụ trách các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên
8. Ô Trịnh Duy Minh, PCT phụ trách các tỉnh phía Nam.
9. Ô Trịnh Văn Thành, Phụ trách quĩ hoạt động của HĐ, phụ trách HĐ Hải Phòng, trang Trịnh gia hội tụ.
10. Ô Trịnh Quang Cưu, phụ trách văn phòng, tổng hợp, trực tiếp làm Thư ký HĐHT VN.

T/M HĐHT VN
Phó chủ tịch
Trịnh Xuân Thu

There are no comments yet

Tin khác đã đăng