Thông báo nội dung cuộc họp Thường trực 01/2021Thường trực Hội đồng họ Trịnh đã họp phiên mở rộng ngày 17 tháng 01 năm 2021, với sự tham gia của Ban Cố vấn, Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ ... dưới đây là kết luận của cuộc họp.

Thông báo_HĐHT

There are no comments yet

Tin khác đã đăng