Thông báo của Thường trực HĐHTVN 17-12-2018Hội đồng họ Trịnh Việt Nam họp hội nghị mở rộng để kiểm điểm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 08-2018/NQ-HDHTVN

 

Thông báo kết luận của Thường trực HĐHTVN 17-12-2918

 

Tải tài liệu

There are no comments yet

Tin khác đã đăng