Thời gian không chờ đợiGiờ đã tháng 6 năm 2017, công việc của các Hội đồng họ Trịnh cả nước còn rất nhiều việc đã triển khai và phải làm gọn trong năm. Hội đồng họ Trịnh Việt nam đã có hướng dẫn các Hội đồng họ Trịnh các tỉnh, thành kiện toàn tổ chức, tinh thần phải xong trong năm 2017

Theo các thông tin được gửi về Văn phòng HĐHT Việt Nam thì công việc triển khai còn nhiều hạn chế và quá chậm. Nếu không đẩy mạnh các công việc thì việc không hoàn thành Đại hội các HĐ họ Trịnh các tỉnh là có thể !

Việc thông tin cần được quan tâm và đầy đủ để các địa phương chủ động hơn. Vấn đề nhân sự cho các HĐ cần được chú trọng. Các thành viên cần có những tiêu chí nhằm qui tập được mọi người và có thời gian hoạt động dài hơn. Chú trọng tỉ lệ người trong Hội đồng là các Doanh nghiệp, độ tuổi còn sung sức…

Tình hình hiện nay với sự phát triển của Công nghệ thông tin rất nhanh, các thành viên trong Hội đồng cần phải tiếp cận được, việc chỉ đạo của Hội đồng họ Trịnh Việt nam cũng sẽ thay đổi, sẽ chủ yếu bằng Công nghệ điện tử. Đây cũng là một tiêu chuẩn để chọn lựa, nhất là Thư ký Hội đồng.

Với những tỉnh chưa có Hội đồng, hoặc lâm thời cũng cần tiến hành các công việc chuẩn bị thành lập ( Nhân sự, phân công nhiệm vụ, tài liệu, và thời gian… ) Những vướng mắc, khó khăn cần liên lạc về Văn phòng HĐ họ Trịnh VN để hỗ trợ, giải quyết.

Tuấn Thành

There are no comments yet

Tin khác đã đăng