Quyết định xếp hạng di tích lịch sử Nhà thờ họ Trịnh Duy (nơi thờ Trịnh Duy Thông)Xếp hạng di tích lịch sử Nhà thờ họ Trịnh Duy (nơi thờ Trịnh Duy Thông), xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Di sản Văn hoá ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hoá ngày 18/6/2009;
Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản Văn hoá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hoá;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 1798/SVHTTDL-QLDSVH ngày 10/11/2011 v/v xếp hạng di tích lịch sử và danh thắng cấp tỉnh năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp hạng di tích lịch sử Nhà thờ họ Trịnh Duy (nơi thờ Trịnh Duy Thông), xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá.

Điều 2. Nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác trái phép trong khu vực di tích đã được khoanh vùng bảo vệ. UBND huyện Vĩnh Lộc, UBND xã Vĩnh Minh (nơi có di tích) thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc; Chủ tịch UBND xã Vĩnh Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH
– Như Điều 3 QĐ; PHÓ CHỦ TỊCH
– CT, PCT UBND tỉnh;
– Các ngành có liên quan;
– Lưu: VT, VX (2).NinhQĐ22.8b.

Vương Văn Việt (đã ký)

There are no comments yet

Tin khác đã đăng