Dự thảo Qui ước về tổ chức và hoạt động của HĐHT VNChương 1. Những qui định chung. Điều 1. Tên gọi, biểu tượng và con dấu. – Tên gọi : Hội đồng họ Trịnh Việt Nam. – Biểu tượng ( sẽ trình Đại hội thông qua ) – Con dấu : Hình vuông, trong hình vuông có vòng tròn đề chữ : Hội đồng họ Trịnh […]

Chương 1. Những qui định chung.

Điều 1. Tên gọi, biểu tượng và con dấu.

– Tên gọi : Hội đồng họ Trịnh Việt Nam.
– Biểu tượng ( sẽ trình Đại hội thông qua )
– Con dấu : Hình vuông, trong hình vuông có vòng tròn đề chữ : Hội đồng họ Trịnh Việt Nam ( bằng tiếng Việt ), trong cùng là hình bát giác, ở giữa có chữ Trịnh ( Hán tự ).

Điều 2. Tôn chỉ – Mục đích

Hội đồng họ Trịnh Việt Nam là tổ chức tự nguyện đại diện cho cộng đồng người Việt trong nước và ngoài nước mang họ Trịnh, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật của nhà nước CHXHCNVN. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng là nhằm mục đích hướng về cội nguồn, tổ tiên; Xây dựng sự thống nhất và đoàn kết thân tộc giữa các dòng, các chi họ và toàn thể bà con thân tộc Trịnh; Giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa của họ Trịnh trong lòng dân tộc VN; Tăng cường đoàn kết toàn dân đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VN.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng họ Trịnh.

1. Hoạt động dòng họ lấy các chi họ Trịnh ở các nơi cư trú ( làng, xã, phường, thị trấn ) làm cơ sở. Tôn trọng và phát huy tính tự chủ, tiềm năng sáng tạo, phong tục tập quán, tâm linh của các chi họ, sự điều hành của các tổ chức và cá nhân do các chi họ tín nhiệm cử ra.

2.Hoạt động của Hội đồng họ Trịnh theo nguyên tắc : Tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, tự chủ về tài chính, không vì mục đích lợi nhuận, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật của nhà nước, tôn trọng qui định, phong tục tập quán của địa phương.

Chương 2. Cơ cấu tổ chức của HĐHT VN.

Điều 4. HĐHT CÁC CẤP.

Hội đồng họ Trịnh các cấp được tổ chức theo hệ thống ngành dọc, dựa vào địa bàn dân cư có người họ Trịnh sinh sống ở VN, gồm có :

1. HĐHT VN
2. HĐHT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
3. HĐHT các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
4. Hội đồng gia tộc ở các xã, phường, thị trấn.

Điều 5. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỌ TRỊNH VIỆT NAM.

1. Đại hội đại biểu họ Trịnh VN là cơ quan lãnh đạo cao nhất, tập trung trí tuệ, năng lực và đại diện cho dòng họ trong cả nước.
2. Nhiệm kỳ của Đại hội là 5 năm. Thành phần tham dự Đại hội gồm toàn thể các thành viên Hội đồng họ Trịnh. Đại biểu HĐ họ Trịnh các tỉnh, thànhphố trực thuộc TW. Đại hội bất thường có thể được triệu tập theo đề nghị của Thường trực HĐHT hoặc có quá nửa thành viên HĐHT đề nghị.
3. Nhiệm vụ của Đại hội đại biểu họ Trịnh VN:
a – Phân tích, đánh giá tình hình hoạt động của dòng họ trong nhiệm kỳ đã qua và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới; Kiểm điểm hoạt động của HĐ HT trong nhiệm kỳ đã qua.
b. Sửa đổi, bổ sung Qui ước về tổ chức hoạt động của HĐHT VN.
c. Biểu quyết số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu HĐHT VN và thông qua danh sách các ủy viên HĐ do Thường trực HĐHT VN giới thiệu sau khi hiệp thương với các HĐHT các tỉnh thành.
d. Vinh danh các tập thể và cá nhân tiêu biểu có đóng góp lớn cho hoạt động của dòng họ.

Điều 6. HĐHT VN

1. HĐHT VN là cơ quan chấp hành của Đại hội đại biểu toàn quốc, do Đại hội đại biểu họ Trịnh toàn quốc bầu ra. Nhiệm kỳ của Hội đồng là 05 năm.
2. Nhiệm vụ của HĐHT VN.
HĐHT Vn tập trung vào nhiệm vụ tổ chức, điều hành, phối hợp thống nhất cùng với HĐHT ở cơ sở ( Tỉnh, thành phố, huyện, thị và xã ) thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau :
a. Tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu HĐHT VN.
b. Chăm lo xây dựng tinh thần đoàn kết trong thân tộc, thống nhất nhận thức tư tưởng trong các hoạt động của họ tộc đúng với quan điểm đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước và đảm bảo tính đồng thuận phù hợp với cuộc sống của thân tộc.
c. Phối hợp với các cơ quan nhà nước và các ngành liên quan tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền lịch sử truyền thống tốt đẹp, bản sắc văn hóa dòng họ trong lịch sử dân tộc VN.
d. Tổ chức sưu tập, nghiên cứu và hướng dẫn các dòng họ, chi họ biên soạn tộc phả, hệ phả, tìm cội nguồn tổ tiên.
đ. Phát hiện và đề xuất việc bảo tồn, tôn tạo, phát huy các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của họ Trịnh.
e. Thông tin tuyên truyền động viên các chi họ và bà con thân tộc giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của họ Trịnh, tham gia cuộc vận động xó đói giảm nghèo, làm giầu chính đáng, khuyến học, khuyến tài, phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình văn hóa tiêu biểu.
f. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của hội đồng.
g. Báo cáo Đại hội đại biểu hội đồng họ Trịnh kết quả điều hành hoạt động của dòng họ giữa hai nhiệm kỳ; báo cáo về đề án tổ chức Đại hội, phương án xây dựng nhân sự HĐHT VN nhiệm kỳ tiếp theo.
h. Thông qua danh sách các Trưởng, phó Văn phòng, các Ban chuyên trách của HDDHT VN theo đề nghị của Thường trực HĐHT VN.

Điều 7. THƯỜNG VỤ HĐHT VN

1. Thường vụ HĐ gồm: Chủ tịch, các phó chủ tịch, Tổng thư ký HĐ, Trưởng Văn phòng, các ban chuyên trách, CLB doanh nhân họ Trịnh và chủ tịch một số HĐ một số tỉnh, thành.
2. Thường vụ HĐ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các kế hoạch hoạt động do HĐHT VN đề ra.
3. Thường vụ HĐ giới thiệu : Chủ tịch, các phó chủ tịch và ủy viên HDDHT VN tại Đại hội đại biểu họ Trịnh sau khi hiệp thương từ các HĐHT tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Điều 8. THƯỜNG TRỰC HĐHT VN.

1. Thường trực HĐ gồm Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Tổng thư ký HĐ và Chánh văn phòng HĐ.
2. Thường trực HĐ chịu trách nhiệm xử lý và điều phối thống nhất các hoạt động của HĐ trong giữa các kỳ họp của Thường vụ HĐ.

Điều 9. VĂN PHÒNG VÀ CÁC BAN CHUYÊN TRÁCH CỦA HĐHT VN

1. Bộ phận giúp việc và các ban chuyên trách của HĐ gồm có: Văn phòng, Ban bảo tồn Văn hóa Trịnh tộc và nghiên cứu – Thông tin; Ban Tài chính và chính sách; Ban Khuyến học, khuyến tài và công tác xã hội; Ban cố vấn và Kiểm tra; ban thanh niên; CLB Doanh nhân họ Trịnh.
Trong trường hợp cần thiết, Thường vụ HDDHT sẽ Quyết định thành lập các ban/ bộ phận chuyên trách khác.
2. Thường vụ HĐHT trực tiếp chỉ đạo Văn phòng, các ban, bộ phận chuyên trách của HĐ, CLB Doanh nhân họ Trịnh; Qui định cụ thể tổ chức và hoạt động của các cơ quan trên. Các Trưởng, phó văn phòng và các Ban chuyên trách, CLB Doanh nhân họ Trịnh do Chủ tịch HĐ bổ nhiệm theo sự giới thiệu của Thường vụ HĐ.
3.Văn phòng HĐ đảm nhiệm các công tác: Thư ký, đối nội, đối ngoại, khánh tiết, lễ hội, Văn phòng HĐ đặt tại Hà Nội.
4. Ban bảo tồn Văn hóa Trịnh tộc và nghiên cứu – Thông tin có nhiệm vụ Nghiên cứu sử phả, theo dõi công tác bảo tồn, tôn tạo các di sản văn hóa truyền thống họ Trịnh. Phụ trách tạp chí thông tin, trang Website của HĐHT.
5. Ban tài chính và chính sách có nhiệm vụ : Tổ chức, xây dựng và quản lý các quĩ của HĐHT VN; Liên hệ chặt chẽ với CLB Doanh nhân, Công ty Trịnh Gia và các tổ chức, cá nhân khác tạo mọi nguồn thu tự nguyện hợp pháp để chi cho hoạt động của HĐHT VN.
6. Ban khuyến học, khuyến tài và công tác xã hội có nhiệm vụ : Thu thập thông tin về đối tượng vinh danh nhân tài, trao giải thưởng khuyến học, khuyến tài, Tổ chức buổi lễ vinh danh nhân tài, trao học bổng; Thu thập thông tin đối tượng học sinh, sinh viên nghèo vượt khó trong học tập để trao giải thưởng khuyến học, học bổng. Thu thập các thông tin các đối tượng đói nghèo để trợ giúp khó khăn, thực hiện các hoạt động xã hội khác.
7. Ban cố vấn và kiểm tra có nhiệm vụ : Tham dự các cuộc Hội nghị với Ban Thường trực; Tham gia ý kiến với Thường trực HĐ trên tất cả các lĩnh vực hoạt động nhằm giúp cho Thường trực và Chủ tịch HĐ chỉ đạo, hướng dẫn mọi nội dung công việc của dòng họ có hiệu quả.
8.Ban thanh niên có nhiệm vụ : Tập hợp tuổi trẻ Trịnh tộc hướng về dòng họ; Tham gia hỗ trợ các hoạt động của dòng họ và các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Thường trực HĐHT VN.
9. CLB Doanh nhân họ Trịnh là tổ chức nghề nghiệp của các Doanh nhân do HĐHT VN thành lập. CLB Doanh nhân có Qui chế tổ chức và hoạt động riêng, phù hợp với Qui ước tổ chức và hoạt động của HĐHT VN và được Thường trực HĐHT phê duyệt.

ĐIỀU 10. Hội đồng họ Trịnh các cấp ở địa phương do Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu bầu ra. Số lượng ủy viên của HĐ do Đại hội quyết định.

-Các HĐHT ở tỉnh, thành phố trực thuộc TW sau khi có quyết định công nhận của Thường vụ HĐHT VN mới trở thành thành viên chính thức của HĐHT VN.
– Các HĐHT các cấp ở địa phương là tổ chức điều phối hoạt động của dòng họ trong phạm vi hoạt động của mình và có nhiệm vụ chủ yếu tương tự như nhiệm vụ của HĐHT VN nhưng được cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương.
– Các HĐHT các địa phương ban hành Qui ước riêng phù hợp với đặc điểm từng địa phương nhưng không trái với các qui định trong Qui ước của HĐHT VN.
– Các HĐHT địa phương có mối quan hệ chặt chẽ với Chính quyền và Mặt trận tổ quốc ở địa phương.
– Nhiệm kỳ của HĐHT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, huyện, quận thị xã thành phố trực thuộc tỉnh là 05 năm. các HĐ gia tộc là từ 2 đến 3 năm.
CHƯƠNG 3. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

ĐIỀU 11. Các HĐHT hoạt động trên tinh thần phát huy trí tuệ và năng lực tập thể, đồng thời với việc nâng cao trách nhiệm cá nhân, tạo sự đồng thuận, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau với tâm đức vì lợi ích dòng họ, tôn kính Tổ tiên cùng với sự tín nhiệm và lòng tin của thân tộc.

– HĐHT VN mỗi năm họp 01 lần.
– Thường vụ HĐ ( có thể mở rộng ) mỗi tháng họp 01 lần.
– Thường trực HĐ mỗi quí họp 01 lần.

ĐIỀU 12. Chế độ báo cáo.

– Định kỳ 06 tháng HĐHT các tỉnh, thành có trách nhiệm báo cáo về công tác tổ chức, hoạt động của mình với Thường trực HĐHT VN.
– Hàng tháng, các Ban chuyên trách, CLB Doanh nhân báo cáo về hoạt động của mình với Thường vụ HĐ.

ĐIỀU 13.  Thành viên của HĐHT VN, thành viên của các Ban chuyên trách khi tuổi cao, sức yếu, hoàn cảnh khó khăn xin nghỉ, sau khi trao đổi với HĐ các tỉnh, thành phố, xem xét và quyết định cử người khác thay thế.

CHƯƠNG 4. TÀI CHÍNH

ĐIỀU 14. Các nguồn thu cho Quĩ hoạt động thường xuyên của HĐHT VN:

– Đóng góp hàng năm của HĐHT các tỉnh, thành và cấp dưới theo khả năng và trên cơ sở đồng thuận của các HĐ này.
– Tập thể doanh nghiệp, cá nhân trong, ngoài thân tộc tự nguyện ủng hộ hoặc tài trợ giúp đỡ.
– Các khoản thu khác.

ĐIỀU 15. Các khoản chi từ quĩ hoạt động thường xuyên của HĐHT VN.

– Quĩ chi vào các hoạt động theo chương trình, kế hoạch của HĐ đề ra. Những khoản chi cho :
+ Thăm hỏi, tang sự ( đối tượng và mức chi do Thường trực HĐHT VN và các tỉnh , thành phố căn cứ vào khả năng thời điểm cụ thể quyết định.
+ Chi cho khen thưởng các cá nhân, tập thể; tôn vinh, động viên các gương tốt trong họ; khuyến học, khuyến tài.
+ Chi mừng thọ những người từ 75 tuổi trở lên ( nếu có điều kiện ).
+ Các khoản chi đột xuất do Thường trực HĐ quyết định.
Việc chi tiêu đảm bảo tiết kiệm, đúng luật, đúng mục đích, có hiệu quả, thanh toán công khai, minh bạch do Ban tài chính và Chính sách các cấp quản lý.
Chi tiêu trong các Dự án, các chương trình mục tiêu sẽ có ban quản lý riêng và tuân theo các qui định hiện hành của Nhà nước.

ĐIỀU 16. Do quĩ có hạn, một số khoản chi thống nhất qui định như sau :
– Các thành viên HĐHT VN và các Ban chuyên trách, các bộ phận giúp việc HĐ nói chung là tự túc, tự cấp trong hoạt động vì tâm đức với dòng họ.
– Đối với một số trường hợp cá biệt, quĩ có thể trợ cấp thêm cho thành viên đi lại hoặc làm một số việc đặc biệt ( do Thường trực quyết định )
– Các cuộc Hội thảo, hội họp về công việc do HĐHT VN triệu tập, quĩ chỉ bảo đảm kinh phí cho các nội dung hoạt động của hội nghị, Hội thảo và khách mời. Các thành viên tham dự đóng góp thêm cho việc ăn, ở, đi lại.

CHƯƠNG 5 KHEN THƯỞNG

ĐIỀU 17.
Các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tinh thần, vật chất tiêu biểu có tác dụng thúc đẩy hiệu quả vào thực hiện các công việc của dòng họ, được HĐHT các tỉnh , thành phố đề nghị và được Thường trực HĐHT VN nhất trí, sẽ được HĐHT VN khen thưởng với các hình thức: Giấy khen; Bằng khen hoặc Bằng vinh danh của dòng họ.

CHƯƠNG 6. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

ĐIỀU 18.

Qui ước này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quá trình hoạt động thực tế thấy cần bổ sung, sửa đổi sẽ do Chủ tịch HĐHT VN đề nghị và được HĐHT VN hoặc Đại hội Đại biểu họ Trịnh toàn quốc quyết định.

Nơi gửi : HĐHT các tỉnh, TP, các đơn vị trực thuộc, lưu VP

T/M THƯỜNG TRỰC HĐHT VN

There are no comments yet

Tin khác đã đăng